Data przyjazdu
Data wyjazdu
ilość Gości 2 Dorośli - 0 Dzieci
ilość pokoi
Pokój 1
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 2
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 3
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 4
ilość dorosłych
ilość dzieci

Privacy policy

Dlaczego ta informacja?
Na tej stronie opisany jest sposób zarządzania stroną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych korzystających z niej użytkowników. Chodzi o informację, przekazywaną w myśl art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/20013 Kodeksu ochrony danych osobowych do osób korzystających z usług internetowych Euro Gestioni S.p.A, dostępnych w formie telematycznej z adresu: https://www.aparthotelpineda.eu

Właściciel danych osobowych
W przypadku korzystania z niniejszej strony mogą zostać zebrane, w celu przetwarzania, dane dotyczące zidentyfikowanych lub dających się zidentyfikować osób.
Właścicielem danych osobowych jest: Euro Gestioni S.p.A
Euro Gestioni S.p.A
Adres e-mail: hotel@etgroup.info

Miejsce przetwarzania danych
Przetwarzanie danych związane z usługami internetowymi mają miejsce w siedzibie Euro Gestioni S.p.A i są używane wyłącznie przez personel przeznaczony do przetwarzania, lub przez ewentualne osoby zatrudnione przy okazjonalnych czynnościach związanych z konserwacją. Żadne dane pochodzące ze strony internetowej nie są przekazywane lub propagowane. Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy zwrócili się o przesłanie materiałów informacyjnych wykorzystywane są wyłącznie w celu zrealizowania usługi lub świadczenia. Wyjawiane są osobom trzecim wyłącznie w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do zrealizowania żądania (np. usługa wysyłki).

Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika
Nieobowiązujące, celowe i dobrowolne przesyłanie maili na adresy wskazane na niniejszej stronie internetowej skutkuje pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnym do wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, jak również innych, zawartych w mailu danych. Specjalne syntetyczne informacje są przedstawione na stronach internetowych w celu skłądania zapytań.

Sposób przetwarzania Dane będą przetwarzane przez automatyczne narzędzia przetwarzania oraz wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Zostały zastosowane szczególne środki ostrożności, mające na celu chronienie danych przed ich utratą, niedozwolonym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem.

Prawa użytkownika
Zgodnie z art. 7 Kodeksu ochrony danych osobowych (Rozporządzenie z mocą ustawy 196/2003) Osoby do których odnoszą się dane osobowe mają prawo do otrzymania potwierdzenia lub braku potwierdzenie istnienia danych i do zapoznania się z zawartością i z pochodzeniem, do sprawdzenia ich prawidłowości lub wymagania ich zmiany na podstawie art. 7 wymienionego dekretu nr 196/2003. Na podstawie wyżej wymienionego artykułu istnieje prawo kasowania, zmiany w anonimowej formie lub zablokowania przetwarzanych danych, a także sprzeciwianie się do ich przetwarzania. Przedmiotowe pytania należy kierować do właściciela przetwarzania danych.

Odkryj świat europy tourist group &
 Europa Tourist Group © 2008 - 2018 | P.IVA 00880040274 - Aparthotel Pineda Via del Sagittario, 36 - 30020 Bibione (Ve) Italy | +39 0431 430144
Credits